Regler for utøvere og foresatte ved reiser i regi av Stavanger Svømmeklubb

Regler for svømmere og foreldre ved reiser/turer i regi av Stavanger Svømmeklubb

Når vi reiser på tur som en del av SSK er det overordnede formålet ved reisen enten trening eller stevner. Det er viktig at dette er klart for alle som deltar, også for foresatte enten dem er med på turen eller ei. SSK bestreber at det er ett godt miljø på reisen både totalt for hele gruppen, men også for den enkelte. Det er viktig at alle er klar over at det å reise på treningsleir/stevne med SSK ikke er det sammen som å dra på ferie.

Ettersom SSK dekker store deler av kostnadene forventes det at formålet med turen er klart for alle, og at både utøvere, reiseledere og foreldre er innforstått med dette.

Noen enkle regler alle må følge når vi er på tur:
Alle
skal møte presis til avtalte tidspunkt for trening og måltid
Alle hovedmåltider skal inntas i fellesskap hvis ikke annet er avtalt med trener
Alle skal bidra til å skape ett godt miljø på reisen
Alle skal opptre med respekt for hverandre, og forholde seg til regler på stedet, samt klubbens egne regler
Godteri er ikke lov på leirer
Datamaskiner/mobiltelefoner/nettbrett/tv etc skal ikke brukes etter leggetid
Regler for ro og orden skal overholdes

Det er totalt forbud mot rusmidler fra avreise til hjemkomst. Brudd på dette punktet vil bli tatt opp med foreldre og konsekvenser vil bli diskutert med foreldre og i klubbens styre.

Hovedregelen er at barn under 13 år ikke skal sendes alene på tur med SSK (unntak fra denne regelen gjelder til lokale stevner og treningsleirer i nærområdet slik som til Forsand, Moi etc). Grunnen er at det er viktig at barna er selvstendige nok til å passe på seg selv (spiser nok mat, forholder seg til regler, har orden på utstyret sitt, kan håndtere penger, etc.). Det betyr at foreldre bør reise sammen med utøverne til det året dem blir 13 år. Unntak kan gis dersom en annen voksen påtar seg et ekstra ansvar for svømmeren som er for ung.

Reiseforsikring/avbestillingsforsikring:
SSK tegner ikke slike forsikringer for utøverne. Det anbefales derfor at hver enkelt sørger for å ha dette i orden. Ved sykdom som fører til at man ikke kan delta, må man bruke personlig forsikring for å få tilbakebetalt egenandelen.

Svømmerne er forsikret gjennom startlisensen, men denne dekker stort sett kun personskader, ikke tyveri og lignende. Alle foreldre oppfordres til å tegne reiseforsikring på sitt barn. Dersom en ikke har privat reiseforsikring MÅ en ha med personlig helsetrygdkort, men vær obs på at helsetrygdkortet kun er gyldig i EU og EØS. SSK reiser ikke på tur med utøvere utenfor EU som ikke har personlig reiseforsikring.

Dersom det skulle oppstå en situasjon der svømmeren selv ønsker å reise hjem og trenere/reiseledere også tilråder dette ut i fra situasjonen, men der ”klassisk sykdom” ikke ligger til grunn, skal foresatte informeres om beslutningen og være innforstått med at omkostninger med hjemreisen dekkes av dem.

Viktig informasjon før reise:
Dersom en svømmer har noen diagnoser eller allergier, eller andre spesielle forhold, som det bør/må tas hensyn til er det viktig at trenere og reiseledere blir informert om dette ved påmelding slik at SSK har mulighet til å forberede/ta alle nødvendige forhåndsregler. Dersom svømmeren er under medisinering (kronisk eller som et engangstilfelle) er det også viktig at dette informeres om. All sensitiv informasjon vil selvsagt bli behandlet konfidensielt av SSK.

Avhengig av en enkeltsvømmers sykdomsbildet/utfordringen, samt situasjonen rundt reisen (totalt antall barn, totalt antall reiseledere, reiseformål og reisedestinasjon), må foreldre være innesforstått med at SSK kan se det som nødvendig at en av foreldrene må delta på reisen.

Hjemsendelse, eller sykdom som forhindrer deltakelse:
Dersom det blir behov for hjemsendelse pga sykdom fra en leir/stevne kan en svømmer bli sendt hjem alene dersom han/hun er 13 år eller eldre, kun dersom både svømmeren og foresatte synes dette er greit. Dersom svømmeren ikke kan/vil reise hjem alene må enten en foresatt komme og hente svømmeren, eller en reiseleder vil følge svømmeren på hjemreisen. Reiseleders og svømmerens reisekostnad vil da måtte dekkes av svømmerens foresatte.

Er en utøver syk ved avreise skal han/hun ikke delta på treningsleiren/stevnet. Dette for at denne personen ikke skal smitte de andre utøverne. Hvis noen er syke før avreise må de ta kontakt med lege for å få en legeerklæring. Dette for å ha mulighet til å få reisen refundert av eget reiseforsikringsselskap.

Ved alvorlige forhold/konflikter på tur:
Dersom det oppstår en konflikt mellom utøvere eller andre alvorlige forhold på turen, vil reiselederne sammen med trener, ha en felles samtale med de involverte utøverne. Samtalen blir gjennomført for å få en klarhet i hva som har skjedd, samt forsøkte å ordne opp i konflikten så raskt som mulig. Dersom de ansvarlige voksne anser forholdet/konflikten som meget alvorlig kan konsekvensen bli å sende en eller flere utøvere hjem. Dersom dette skjer skal enten utøvernes foresatte hente barnet på egen regning, eller utøveren kan reise hjem sammen med en av reiselederne. Dersom svømmeren er gammel nok (over 13 år), kan han/hun sendes hjem alene, kun dersom både svømmeren og foresatte synes dette er greit.

Utøvernes foreldre skal informeres om beslutningen før hjemreisen startet og de vil også få beskjed om når utøver(sitt barn) forventes å komme hjem. Svømmerens og eventuelt reiseleders reisekostnad vil da måtte dekkes av svømmerens foresatte.

Ved kriser:
Klubben utarbeider en sikkerhets- og beredskapsplan for alle reiser, denne inneholder generelle retningslinjer, men også spesifikk informasjon viktig i en krisesituasjon for det spesifikke stedet. Alle instruktører, trenere og ledere som deltar på turen skal være kjent med disse før avreise, og denne planen skal være tilgjengelig for alle reisende under turen. Ved behov kan man få informasjon om denne ved å kontakte reiseleder, daglig leder eller klubbens styre i forkant av reisen.

lagbilde ssk hjorring hostfferien 2018

Arkiv