Salgsbetingelser

Vilkårene er utarbeidet i samråd med Advokatfirmaet Kleven og Kristensen

Disse salgsbetingelsene gjelder for salg av svømmekurs (innen et bestemt tidsrom) til forbrukere gjennom Stavanger Svømmeklubb på nettsidene kurs.stavangersvommklubb.no (eier: Stavanger Svømmeklubb) og tryggivann.no (eier: Norges Svømmeforbund). Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av overnevnte nettsider og/eller epost. Salgsbetingelsene og annen informasjon er bare tilgjengelig på norsk

1. Parter

Selger er: Stavanger Svømmeklubb, heretter kalt SSK, Jåttåvågsveien 7, 4020 Stavanger, registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer 984 518 536, telefon: 51 29 30 60, epost: post@stavangersvommeklubb.no, og blir i det følgende benevnt «vi» eller «oss».

Kjøper er: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt «du», «deg», «din» eller «ditt»

2. Påmelding, bestilling og avtale

Din påmelding til svømmekurs er bindende når påmelding/bestilling er registrert i tryggivann.no og du har mottatt bekreftelse på epost. Påmeldinger registreres i den rekkefølge de kommer inn.

Ved påmelding til kurs i regi av oss godtar du disse vilkår og betingelser. Videre godtar du at vi kan sende deg informasjon via epost og/eller sms om det kurset du er påmeldt/har kjøpt, og evt. videre kurs eller annen informasjon som har relevans for deg.

Påmelding til venteliste skjer også i tryggivann.no, og hvis du får plass mottar du en kursbekreftelse og faktura på epost fra oss.

3. Priser

Alle priser er oppgitt ved bestilling. Totalkostnaden for kjøpet vil komme frem før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet.

4. Opplysninger på stavangersvommeklubb.no og/eller tryggivann.no

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre tjenester som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at bilde-/skrive-/opplysningsfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i overnevnte nettsider, vår markedsføring eller på annen måte.

Hvis noe ved våre kurs ikke svarer til dine forventninger ønsker vi din tilbakemelding slik at vi har mulighet å forbedre oss. Tilbakemelding rettes på epost til post@stavangersvommeklubb.no.

5. Angrerett

Våre kurs er bindende ved påmelding og kursavgift refunderes ikke. Våre kurs er unntatt fra angrerett i henhold til angrerettloven § 22 bokstav m, der det fremgår at angreretten ikke gjelder avtaler om «tjenester knyttet til fritidsaktiviteter når det i avtalen er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester».

6. Sykdom og fravær

Ved langvarig sykdom som medfører at du ikke kan delta på mer enn 50 % av kurset kan du søke om avbestilling og forholdsmessig refusjon av kursavgift (ikke medlemskontingent) eller be om utsettelse av kurs. Refusjon gis kun ved fremlagt krav og legeerklæring.

Det gis ikke kompensasjon i form av refusjon eller utsettelse av kurs ved kortere fravær grunnet sykdom, karantene, reise eller lignende.

Du skal ikke møte til kurs ved sykdom. Vi forbeholder oss retten til å bortvise deg/kursdeltaker ved mistanke om sykdom uten at du kan påberope deg rett til kompensasjon.

7. Avlysning og utsettelse

Deltakeroppslutning på svømmekurs er som regel høy og vi har ofte fulltegnede kurs. Vi reserverer oss likevel retten til å kansellere din bestilling ved lavt antall påmeldte til et kurs.

Ved enkelte anledninger kan hallen/svømmebasseng bli stengt grunnet ytre forhold vi ikke kan kontrollere eller påvirke. Dette kan være forhold som eksempelvis driftsstans, legionella, vedlikehold, renhold, avføring eller oppkast i bassenget, strømbrudd, krav/anbefaling fra offentlige myndigheter eller tilsvarende. I slike tilfeller forbeholder vi oss retten til å avlyse kursdager uten kompensasjon for deg, selv om vi i alle tilfeller vil tilstrebe å ta igjen tapte kursdager/-timer ved slutten av en kursperiode hvis det lar seg gjøre.

8. Force majeure

Skulle det oppstå en ekstraordinær situasjon som gjør det urimelig vanskelig for oss å oppfylle forpliktelser i denne avtalen, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som force majeure opphører våre forpliktelser etter avtalen så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som force majeure regnes krig, brann, eksplosjon, pandemi, streik/lockout, inngrep fra offentlige myndigheter eller andre omstendigheter som partene ikke råder over.

Dersom en force majeure situasjon skulle oppstå før eller under kurset, vil kurset bli utsatt til årsaken til force majeure-situasjonen er opphørt. Når force majeure situasjonen opphører, vil vår plikt til å avholde kurset gjeninntre. Dersom det da ikke er mulighet for oss å gjenskape eller fullføre kurset i sin helhet og på samme måte som var tiltenkt på et senere tidspunkt, vil kurset bli avlyst og utløse rett til refusjon av en forholdsmessig del av kursavgiften (ikke medlemskontingent).

9. Tap av eiendeler

Vi er ikke erstatningspliktig for tyveri eller tap av personlige effekter, penger eller verdisaker i forbindelse med kurset.

10. Skader og forsikring

Alle barn på svømmekurs og som har betalt sin medlemskontingent er forsikret gjennom idrettens barneforsikring til den dato de fyller 13 år. Barn over 13 år, ungdom og voksne må eventuelt tegne egen privat ulykkesforsikring.

11. Foto/opptak

Det er ikke tillatt å ta bilder eller gjøre annet elektronisk opptak under våre kurs, eller på de svømmeanlegg hvor kurs avholdes.

12. Personopplysninger

Vi behandler bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når du har samtykket til utleveringen, eller når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfeller. Dersom du har spørsmål om bruk av personopplysninger knyttet til deg i forbindelse med kurset kan du gå inn på www.tryggivann.no/personvern eller kontakte oss på epost post@stavangersvommeklubb.no.

© Stavanger Svømmeklubb