Kontrollutvalg

Kontrollutvalget har en viktig rolle i idrettslagets drift og oppfølging. Utvalget skal gjennomføre både en forvaltnings- og regnskapsrevisjon for å ivareta årsmøtets beslutninger og påse at idrettslaget driver etter vedtatte lover og regler.

Oppgaver

Oppgavene til kontrollutvalget fremgår av NIFs lov § 2-12:

  1. Påse at organisasjonsleddets virksomhet drives i samsvar med organisasjonsleddets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak,
  2. ha et særlig fokus på at organisasjonsleddet har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer,
  3. forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøte/ting, og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
  4. føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøte/ting .

Kontrollutvalget skal ha minst ha et årlig møte med engasjert revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.

Kontrollutvalget skal også ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.

Kontrollutvalget har oppgaver som går utover det engasjert revisor uttaler seg om. 

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon til kontrollutvalget finner du her.