Foreldreutvalg (FAU)

Foreldreutvalget (FAU) er bindeleddet mellom foresatte i konkurranse- og treningsgruppene og styret i klubben. FAU samarbeider således tett med både foresatte, svømmere, trenere og styret.

Hovedformålet til FAU er  å skape et godt miljø i klubben og skal samarbeide med svømmere, trenere og foresatte for å oppnå dette.

Et viktig ledd i dette arbeidet vil være at FAU tar initiativ til sosiale aktiviteter for svømmerne. FAU foreslår endringer til klubbens retningslinjer ved behov og fremlegger dette for styret.

Det avholdes ca. ett møte i måneden (i etterkant av styremøtene) i tillegg til adhoc møter ved behov. Medlemmene i FAU har taushetsplikt. FAU skal sikre reell medvirkning for foresatte og har et medansvar for at treningsmiljøet til svømmerne er trygt og godt. Utvalget skal arbeide for å skape godt samhold mellom medlemmer, og mellom hjemmet og svømmeklubben.

Medlemmer

FAU består av foreldrerepresentanter fra konkurranse- og treningsgruppene, og det er et mål om å ha et representativt utvalg fra alle gruppene. Utvalget skal representere bredden i klubben.  Kandidater kan nomineres eller selv melde sin interesse til styrets ledelse eller inneværende leder i FAU.

Oppgaver

  • Bistå styret med å finne ressurser til spesifikke oppgaver, og ellers motivere foresatte til å påta seg frivillige oppgaver i klubben (eks. tilsynsvakt).
  • Ivareta svømmernes og foresattes interesser i saker som angår svømmegruppene.
  • Informere trenere og styret om hva som rører seg i svømmegruppene. Videreformidle ideer og synspunkt fra foreldre og svømmere til de rette instanser i klubben som trenere og styret.
  • Organiseringen av det årlige klubbstevnet og årsfesten som normalt avholdes i løpet av januar.
  • Gjennomføring av minst to sosiale aktiviteter for svømmerne i løpet av året.
  • Organisere Foreldrefest
  • Organisering av kafedrift på stevner hvor klubben står som arrangør og ved andre anledninger. Viktig at FAU er med i loopen på større stevner.
  • Tilrettelegging av, i samarbeid med trenerne, foreldremøter for svømmegruppene fortrinnsvis i løpet av høsten og våren.
  • Utvalget har mandat til å gjennomføre bestillinger og aktiviteter innenfor rammer godkjent av administrasjonen.