Dugnadsutvalg

Dugnadsutvalget har ansvar for å planlegge, koordinere, organisere og legge til rette for dugnadsarbeid i Stavanger Svømmeklubb. I tillegg skal utvalget:

  • Være kontaktledd ift. klubbens dugnadsarbeid både internt i egen klubb og mot eksterne samarbeidspartnere.
  • Vurdere og evaluere aktuelle dugnader internt og eksternt.
  • Holde oversikt over dugnadsarbeidet i klubben og etablere nødvendige retningslinjer.
  • Skaffe dugnader og koordinere disse.
  • Etablere oversikt over innsats fra medlemmer og eventuelle tiltak, jf. ordning med dugnadspoeng.
  • Gi innspill til budsjett.

Medlemmer

Styret beslutter medlemmer til utvalget. Kandidater kan nomineres eller selv melde sin interesse til styreleder og/eller nestleder. Leder av utvalget kan i samråd med øvrige medlemmer i utvalget, samt ved styrets kontaktperson, vurdere å ta inn nye medlemmer etter behov.