Styret

Idrettslaget ledes og forpliktes av styret som representerer idrettslaget utad. Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal blant annet:

 • Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
 • Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.
 • Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse.
 • Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten.
 • Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.
 • Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret.

Kontaktinformasjon til styrets medlemmer finner du her.

Styreprotokoller finner du her.

Styreinstruks

Denne instruksen gjelder for styrets arbeid og saksbehandling og er bindende for styrets medlemmer, varamedlemmer og daglig leder. Styre viser til retten til å endre denne instruksen etter behov.

Styreinstruksens formål er å sikre at styret og administrasjonen er samstemt med hensyn til styrearbeidets form, innhold og gjennomføring, samt forståelse av de ulike roller og det ansvaret som er knyttet til dette.

I tillegg til styreinstruksen er styret bundet av klubbens lover. Hvis informasjonen i styreinstruksen avviker fra klubbens lov skal informasjonen i klubbens lov gjelde.

1. Hovedmålsetting for styrearbeidet

Styremedlemmer skal i ethvert henseende gjøre sitt beste for å ivareta de interesser som tjener klubben best.

Styret er et kollegium og utfører sine oppgaver som et kollegium. Styrearbeidet skal  være preget av åpenhet og gjensidig respekt. Styremedlemmer representerer samtlige medlemmer og skal ikke føre saker på̊ egne vegne eller i egen interesse.

2. Styrets oppgaver og myndighet

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret beslutter disposisjoner som etter klubbens forhold er av vesentlig art eller av stor betydning, samt fører tilsyn med at klubben ledes i overensstemmelse med vedtak fattet av årsmøte og/eller klubbens lov § 18.

3. Styrets saksbehandling

3.1 Innkalling til styremøter

Styret skal sette opp en årsplan for styrearbeidet. Planen angir tidspunktet for styremøtene, hovedoppgaver og frister.

Styrets leder har ansvaret for all forberedelse, innkalling, teknisk gjennomføring og  oppføring av styrets arbeid. Innkallingen skal skje skriftlig (pr. e-post) med minst én ukes varsel og med angivelse av dagsorden. Saksliste tilgjengeliggjøres samtidig for klubbens medlemmer på klubbens nettside.

Saker som skal behandles av styret skal forberedes av daglig leder i samråd med styrets leder og nestleder. Enkeltsaker kan dog delegeres til andre styremedlemmer, evt. ansatte, dersom saken tilsier at det er hensiktsmessig. Saksdokumentene skal være styremedlemmene i hende i tilstrekkelig tid før styremøtene (1 uke), med mindre særlige forhold foreligger.

Diskusjonssaker skal merkes med (D), Informasjonssaker skal merkes med (I) og beslutningssaker skal merkes med (B). I alle beslutningssaker skal det gjennomføres stemmeopptelling, og antall for og imot skal noteres i referatet sammen med konklusjon som utvalg/styret stiller seg samlet bak. Det er ikke anledning til å legge inn store beslutningssaker under eventuelt.

Det forventes at møtedeltagerne har gjennomgått sakspapirene i forkant av møtet.

Dersom det er noe i sakspapirene som er uklart, skal det enkelte styremedlem be om mer                 underlag/orientering i forkant av møtet.

Styremedlemmer som er forhindret fra å delta på̊ styremøtene, skal så snart som mulig varsle styrets leder. Det skal årlig foretas en egenevaluering av styrets arbeid og arbeidsform.

Styremedlemmene, varamedlemmene og daglig leder deltar i styremøtene.

Styremøter skal gjennomføres i henhold til NIFs lov § 2-9.

Ekstraordinære styremøter kan kalles inn på kortere varsel dersom sakens natur tilsier umiddelbar styrehandling.

Dersom flertallet av styremedlemmene ønsker det, kan representanter fra ledelsen, sakkyndige eller øvrige personer som har relevante opplysninger, bli innkalt til styremøtene.

3.2 Innmelding av saker

Saker som medlemmer ønsker satt på dagsorden skal forelegges styrets leder så tidlig som mulig og senest to uker før styrebehandling. Dersom fristen ikke overholdes, avgjør styret om saken skal inntas i dagsorden under styremøtet eller om de skal bli utsatt til neste møte.

4. Behandling av saker i styret

Styret skal behandle saker i møte (fysisk), med mindre styrets ledere eller et flertall av styremedlemmene finner at saken kan behandles pr. e-post, pr. telefon eller på annen betryggende måte. Styrets leder skal sørge for at alle styremedlemmene så vidt som mulig kan delta i en samlet behandling av saker som behandles uten møte (fysisk). Styrets leder eller et flertall av styremedlemmene kan kreve fysisk møtebehandling.

Styrebehandlingen ledes av styrets leder (møteleder). Dersom styrets leder ikke deltar i møtet, ledes møtet av nestleder eller, om denne heller ikke deltar i møtet, av et styremedlem oppnevnt av hovedstyret.

Styrets leder eller den han/hun peker ut skal stå for presentasjon av den enkelte styresak.

Daglig leder deltar på styremøtene og har tale- og forslagsrett.

4.1 Beslutningsdyktighet

Styret kan treffe beslutning når et flertall av medlemmene møter til styrebehandlingen, jf. klubbens lov og NIFs lov § 2-9. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken.

En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmene som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende, jf. klubbens lov.

4.2 Styreprotokoll

Det skal føres protokoll fra alle styremøter, jf. NIFs lov § 2-9. Protokollen skal angi tid og sted, deltakere, saker med saksnummer og årstall, behandlingsmåte og styrets beslutning. Det skal komme frem om styrebehandlingen oppfyller reglene for vedtaksførhet.

Protokoll skal godkjennes av samtlige styremedlemmer og lagres elektronisk.

Styremedlem som ikke er enig i en beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Dette gjelder også for daglig leder.

Protokollen sendes styremedlemmene snarest mulig etter styremøtet og det skal angis en rimelig frist (primært 1 uke) for merknader som kan kreves innført i protokollen. Protokollen godkjennes og signeres i neste styremøte.

Styret ønsker åpenhet omkring styrearbeidet og saker som behandles av styret. Protokoller publiseres derfor offentlig på klubbens hjemmeside med saksnummer, sakstittel, kort innhold og vedtak.

Saker av konfidensiell eller av særlig sensitiv karakter er unntatt offentlighet. Det skal føres B-protokoll i slike saker.

4.3 Inhabilitet

Styremedlemmers og daglig leders inhabilitet følger av bestemmelsene i klubbens lov § 9 og NIFs lov § 2-8.

Styremedlemmer og daglig leder må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål hvor man selv, eller nærstående har fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Den enkelte plikter selv å påse at han/hun ikke er inhabil ved behandlingen av en sak.

Styret skal godkjenne avtaler mellom klubben og et styremedlem eller daglig leder.  Styret skal også godkjenne avtaler mellom selskapet og tredjemann, der et styremedlem eller daglig leder måtte ha en særlig interesse.

4.4 Taushetsplikt

Samtlige styremedlemmer og daglig leder har taushetsplikt om fortrolige forhold de gjøres kjent med og om forhandlingene og avstemmingene i styret og dets utvalg. Informasjon til utenforstående kan bare gis av styrets leder eller daglig leder.

5. Styrets oppgaver

Styrets oppgaver omfatter, men er ikke begrenset til følgende:

 • Strategi og plan
  • Styret skal, basert på̊ strategier og retningslinjer vedtatt av årsmøte, planlegge samt iverksette nødvendige aktiviteter og planer for å oppfylle disse strategiene.
 • Oppfølging av lover og retningslinjer
  • Styret skal til enhver tid holde seg orientert om gjeldende lover og retningslinjer samt sikre at disse blir fulgt.
 • Utvalg
  • Opprette utvalg og utarbeide mandat for disse.
 • Ansettelse og oppfølging av daglig leder
  • Styret er ansvarlig for å ansette og eventuelt si opp daglig leder, bestemme lønn og øvrige betingelser samt følge opp ansettelsesforholdet.
 • Tilsyn med administrasjonen
  • Styret skal føre tilsyn med administrasjonens forvaltning av klubbens ressurser. Det skal videre føre tilsyn med klubbens organisasjon, herunder regnskapsfunksjon, internkontroll og budsjettering.
 • Økonomiske forhold
  • Styret skal godkjenne og følge opp budsjetter, herunder klubbens likviditet, finansieringsforhold og særlige risikoer. Det skal videre gjennomgås klubbens perioderegnskaper, vurdere avvik fra budsjett, samt behov for korrektive tiltak.
 • Nye styremedlemmer
  • Styret skal gi nye styremedlemmer innføring i styrearbeidet.

6. Daglig leders arbeidsoppgaver og plikter ovenfor styret

Daglig leder står for den daglige ledelse av klubbens virksomhet og skal følge de retningslinjer, pålegg og vedtak som gis av styret.

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som er av en slik art (stor betydning) som krevers styrets beslutning. Dog kan en sak avgjøres etter fullmakt fra styret i det enkelte tilfellet eller når styrets og eller arbeidsutvalgets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for klubben. Styret skal snarest underrettes om avgjørelsen.

Daglig leder skal minst hver tredje måned, i møte eller skriftlig, gi styret underretning om klubbens virksomhet, stilling og økonomisk utvikling. Styret kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker.

Daglig leder skal utføre og stå ansvarlig for de oppgaver som er pålagt ham ved lov, forskrift, vedtekter, de generelle instrukser fastsatt av styret samt retningslinjer gitt av styret.

Daglig leder er medansvarlig for utarbeidelse av saksgrunnlag til styremøtene.

7. Ekstern kommunikasjon

Styrets leder eller den som er utpekt av styrets leder, og kun disse, skal uttale seg på̊ vegne av styret.

8. Etiske forhold

Respekt og likeverd skal være gjennomgående i alle sammenhenger, uavhengig av kjønn, rase, religion, legning, eller politisk overbevisning.

Fortrolige opplysninger skal respekteres og behandles konfidensielt, med mindre innholdet i informasjonen er lovstridig.

9. Prokura

Styrets leder representerer klubben utad og tegner organisasjonen i saker som ikke er underlagt daglig leders myndighet. (ref. fullmakts matrise).

10. Alminnelige spilleregler

 • Vi har perspektivet som styremedlemmer, ikke som mor eller far.
 • Vi tar eierskap til våre respektive ansvarsområder, og støtter og hjelper hverandre.
 • Vi bruker klubb-eposten i all kommunikasjon, ikke private/jobb epost adresser.
 • Vi roser og riser hverandre, og setter pris på hverandres forskjeller.
 • Vi prioriterer møtene våre og gir beskjed om fravær.
 • Vi melder inn saker og gir innspill til agendaen i henhold til tidsfrist.
 • Vi leser oss opp på saker og underlagsdokumentasjon som forberedelse til styremøtene.
 • Vi har en tid- og ordstyrer på møtene våre.
 • Vi rekker opp hånda og bruker tegn for innlegg og replikk.
 • Vi fatter oss i korthet.
 • Vi blir enige om aksjoner og konkluderer på hva vi kommuniserer ut.
 • Vi evaluerer styremøtene i lys av spillereglene.
 • Vi leser referatet fra styremøtene i etterkant av møtet og kommenterer ved behov.
 • Vi er lojale mot de vedtak som blir fattet og kommuniserer ikke personlige interesser eller meninger i saker som er vedtatt med flertall i styret.