Antidopingplan/policy for Stavanger Svømmeklubb (SSK)

      AntiDopingNorge symbol primary RGB6       ssc renutøver

1. BAKGRUNN
I SSK er helse og ærlighet viktige verdier i vår grunnprofil. Klubben har en ambisjon om å tilby ett trygt og godt treningsmiljø for alle barn og unge som ønsker å drive med svømming, på alle nivåer. Vi ønsker å fremstå som en klubb med en klar og tydelig nulltoleranse for doping, der utøverne fremstår som gode forbilder for barn og unge.

Det er viktig å være klar over at doping er relativt utbredt i utholdenhetsidretter, og det er derfor desto viktigere at klubben har en klar antidoping policy.

Norske svømmere på nasjonalt og internasjonalt nivå testes jevnlig gjennom hele året. Dette sammen med et forebyggende arbeid, blant annet gjennom foredragsvirksomhet og kampanjer, danner fundamentet i antidopingarbeidet i Norsk idrett.

SSK ønsker å ha ett klart fokus på antidopingarbeid. Informasjon om temaer som kosttilskudd, medisinske fritak og rus bør styrkes. Antidopingbestemmelsene og særlig dopinglista er i kontinuerlig utvikling. Nye stoffer føres på dopinglista og nye legemidler/kosttilskudd kommer for salg.

For at utøvere og støtteapparatet skal ha enkel tilgang på korrekt og oppdatert antidopinginformasjon vil vi legge en snarvei til www.antidoping.no på våre hjemmesider.

Mål: SSK skal være en ren klubb med klar nulltoleranse for doping, klassifisert som «Rent idrettslag».

SSK er registrert med registreringsnummer StaB8tLG på «Rent Idrettslag».

2. UTDANNING
Antidoping Norge har programmer som dekker det utdannelsesbehovet, både på klubb- og utøversiden.

SSK vil også sette antidopingarbeid på agendaen gjennom tydelige mål i klubbens handlingsplan.

Mål: SSK skal til enhver tid følge NIFs lov, herunder idrettens etiske spilleregler.
Strategi: SSK skal være ærlig og åpen.

SSK skal:

 • Arbeide for en ærlig og dopingfri idrett og klubb. Alle klubbens aktive medlemmer og trener skal ha kunnskap om hva det betyr å være et «Rent Idrettslag».
 • Vurdere potensielle samarbeidspartnere opp mot klubbens etiske og moralske verdier i forhold til omdømme og profilbygging.
 • Utarbeide etiske retningslinjer og samspillsregler for svømmere, trenere og støtteapparat.


Medansvar: Utøver, trener og foreldre

3. TILTAK
Rent Idrettslag | www.rentidrettslag.no
Rent Idrettslag er et samarbeidsprosjekt mellom Norges idrettsforbund, Norsk Tipping og Antidoping Norge. Konseptet går ut på og utfordrer klubbledelsen til å utvikle en antidopingpolicy som sier noe om  vordan de ønsker å markere seg som en verdiformidler og drive et forebyggende antidopingarbeid i klubben. Rent Idrettslag utfordrer dessuten klubber og lag til å utvikle en beredskapsplan hvis en dopingsak først rammer. Konseptet ble lansert våren 2008.

 • SSK skal ha gjennomført programmet «Rent Idrettslag» innen utgangen av 2016.

Ren Utøver | www.renutover.no
Ren Utøver er et e-læringsprogram som er utviklet av Antidoping Norge. Programmet tar en drøy time å gjennomføre og kan gjøres individuelt på nettet. Programmet brukes internasjonalt av mange organisasjoner og finnes på en rekke språk.

 • Alle svømmere som deltar eller kvalifiserer seg til ÅM, UM, JNM eller NM skal gjennomføre e-læringsprogrammet hvert år før sesongstart.
 • Det legges inn i alle fremtidige samarbeidsavtaler (med sponsorer, trenere, etc) at alle aktive svømmere på nasjonalt eller høyere nivå skal ha gjennomført e-læringsprogrammet «Ren Utøver» innen 6 mnd. fra kvalifikasjon, og før deltakelse på nasjonale stevner.
 • For utøvere som er yngre enn 16 år oppfordrer klubben svømmerens foreldre til også å gjennomføre e-læringsprogrammet slik at de tilegner seg nødvendig kunnskap.

Samarbeid om foredrag
Antidoping Norge har et korps av foredragsholdere som dekker hele landet. Antidoping Norge holdt et foredrag foreldre utøvere, trenere og klubbens styre på ett møte i Mai 2016. Antidoping Norge tilbyr også foredrag for resten av klubben, og eventuelt for foreldre/foresatte.

 • Det skal tilrettelegges for at klubben skal tilby ett antidopingforedrag pr år.

Inkludering i trenerstigen
Flere særforbund inkluderer «Ren Utøver» som et obligatorisk krav i trenerstigen. Dette er et opplegg som kan gjennomføres på individuell basis.

 • «Ren Utøver» inkluderes som ett krav til alle trenere i klubbens konkurranse grupper (fra K3 og oppover) som har utøvere som kan/har kvalifisert seg til nasjonale/internasjonale stevner, eller aktive utøvere som er over 13 år.

4. REGELVERK
SSK forholder seg til Norges Idrettsforbund, Rogaland Svømmekrets og Antidoping Norges regler og retningslinjer rundt doping, altså NIFs lov.

Som en grunnleggende føring ligger det fakta at bruk og besittelse av dopingmidler er forbudt ved lov i Norge. Videre følger de etiske og moralske forpliktelser som utøver og klubb, der ærlighet er en grunnleggende verdi. SSK ønsker ikke utøvere som jukser.

Medlemskap i klubben (SSK)
Det er viktig å være forberedt på at doping kan forekomme i alle idrettslag ved at noen i støtteapparatet, eller som er tilknyttet klubben/utøverne , gir utøverne dopingmidler. Personer som ikke er medlemmer av klubben omfattes heller ikke av dopingbestemmelsene i NIFs lov.

 • I SSK krever vi at alle i støtteapparatet (trenere, lagledere, fysioterapeuter, foreldre, etc.), samt alle medlemmer av klubben, er forpliktet til å følge NIFs lov og dopingbestemmelser.
 • De som eventuelt ikke er medlemmer skal gjennom avtaler måtte forplikte seg til å følge NIFs lov.

Dopingkontroll
Ethvert medlem av idrettslag tilsluttet NIF plikter å underkaste seg dopingkontroll, dersom de blir innkalt til kontroll.

 • I SSK er alle svømmere kjent med at de plikter å avgi dopingprøve fastsatt av Antidoping Norge.
 • Alle svømmere skal opptre imøtekommende ved dopingkontroller og vise stor samarbeidsvilje
 • Mangle på samarbeid anses som brudd på klubbens antidoping policy og kan få konsekvenser for utøveren (f.eks gjennom utestengelse)

Bortfall av økonomisk godtgjøring til utøvere
I henhold til NIFs lov skal klubben helt eller delvis frata økonomisk støtte til personer som bryter dopingbestemmelsene.

 • SSK skal i avtaler med utøverne innta en bestemmelse om bortfall av økonomisk støtte til utøver som blir dømt for brudd på dopingbestemmelsene.

5. BEVISSTGJØRING
Kontakt med lege og legemidler
Som aktiv utøver har man ett personlig ansvar i forhold til å sørge for at man ikke får i seg forbudte stoffer som står på antidopinglisten. Utøver kan av helsemessige årsaker bli nødt til å bruke et legemiddel som inneholder et stoff som er forbudt. I så fall er det viktig at utøver følger reglene for medisinsk fritak.

 • I enhver kontakt med helsevesenet der legemidler blir foreskrevet, forplikter utøver å opplyse legen om at man er aktiv utøver (yngre utøvere under 16 år bør støttes og følges opp av foresatte).
 • Når nødvendig skal utøver i samarbeid med lege søke om medisinsk fritak for bruk av legemidler. Les mer: http://www.antidoping.no/regler/medisinsk-fritak-tue/

Bruk av treningssentre
Det er en kjensgjerning at dopingbruk forekommer på enkelte treningssentre. Grupper og utøvere i SSK som benytter treningssentre oppfordres til å følge med på hva som skjer på treningssenteret.

 • SSK ønsker kun å samarbeide med treningssentre som tar antidopingarbeidet på alvor og som deltar i programmet «Rent Senter».

Reklame og bruk av kosttilskudd
Erfaringer har vist at det er en risiko for at kosttilskudd og naturpreparater kan inneholde virkestoffer som står på dopinglista, selv om det ikke fremkommer i innholdsfortegnelsen. Kosttilskudd klassifiseres som næringsmidler, og er derved ikke underlagt de samme strenge krav til markedsføring og dokumentasjon som legemidler. Slike produkter finnes ikke på Antidoping Norges dopingliste eller legemiddelliste.

 • I SSK anbefaler vi et variert og riktig kosthold og fraråder bruk av kosttilskudd (unntak er tran). Vi ønsker også å skolere våre utøvere om dette.
 • I SSK anbefaler vi å ta kontakt med en ernæringsekspert/lege før eventuelle kosttilskudd benyttes for veiledning i forhold til kosthold. Dersom lege anbefaler at utøveren skal ta tilskudd er det viktig at behandlingen følges opp av legen med nye målinger etter behandlingen er gjennomført.
 • I SSK reklamerer vi ikke for kosttilskudd.


6. BEREDSKAPSPLAN
Mistanke om dopingbruk eller en dopingsak kommer aldri beleilig. Det kan derfor være en fordel å ha gjennomarbeidet hvordan idrettslaget skal håndtere en slik situasjon. 

SSK har en egen beredskapsplan for å håndtere mistanker om doping eller dopingsaker som involverer våre medlemmer.

Mistanke om doping
Klubben kan oppleve at utøvere, trenere eller andre innenfor klubben mistenker at noen doper seg. En mistanke kan også bli rettet mot klubben fra utenforstående, media, konkurrerende utøvere, helsepersonell etc.

 • Mistenkes noen for doping eller har avlagt positiv prøve, tar vi det opp med vedkommende. Vi bryr oss om hverandre!
 • I SSK har vi nulltoleranse for doping, men vi tar vare på våre medlemmer.

Medisinsk bistand
Det kan oppleves som en stor belastning å bli rammet av en dopingsak. Utøvere som kommer i en slik situasjon kan komme til å trenge medisinsk/psykologisk bistand. For SSK er det viktig å trekke et skille mellom person og handling.

 • En dopingmistenkt utøver skal alltid få oppfølging av idrettslaget eller helsepersonell, som tilbyr hjelp og støtte.

Ærlighet
Ærlighet varer lengst, og verdsettes også i dopingsaker. Dersom utøveren umiddelbart sier sannheten, kan det gi redusert straff.

 • I SSK oppfordrer vi til ærlighet og vi ber utøveren fortelle sannheten og stå for det vedkommende har gjort.

Deltagelse i konkurranser
Benyttelse av utøver som har avlagt positiv dopingprøve kan få betydning for lagets og/eller utøvers resultat. Utøvere som har avlagt positiv dopingprøve får ikke representere SSK før forholdet er avklart.

Media
Dopingsaker skaper stor interesse fra massemedia. Det er derfor hensiktsmessig å ha en person som representerer idrettslaget i kontakten med media. Dersom en dopingsak rammer idrettslaget er det daglig leder som kommuniserer med media og som har ansvar for kontakt med eventuelle sponsorer og samarbeidspartnere.

SSK samarbeider med Norges Svømmeforbund, Rogaland Svømmekrets og Antidoping Norge i alle dopingsaker.

KONTAKTINFORMASJON

Åge Olsen
Daglig leder
Mobil: 971 25 981
E-post: agol@stavangersvommeklubb.no

For mer informasjon gå til Antidoping Norges hjemmeside: http://www.antidoping.no/om-antidoping-norge/

ssc renutidrettslag

Arkiv