Dugnadsordning i Stavanger Svømmeklubb

Gjeldende fra 23.3.2019 | Oppdatert oktober 2022

1. Bakgrunn

Stavanger Svømmeklubb er avhengig av egeninnsats fra medlemmer i klubben for å holde prisnivået på aktivitetene på et akseptabelt nivå, samt for å kunne gjennomføre aktiviteter for medlemmene. Klubben erfarer ujevn fordeling av dugnadsinnsatsen blant medlemmene. For å stimulere til økt frivillig innsats og mulighet for å justere prisnivået for aktiviteter, så har klubben etablert en dugnadsordning. 

Klubben henviser til Norges idrettsforbunds retningslinjer om dugnad hvor det beskrives at klubben ikke kan kreve at noen stiller på dugnad, men dersom ingen ønsker å hjelpe til med «dugnadsarbeid» er alternativet at arbeidet settes bort til noen mot betaling. Ifølge NIFs retningslinjer kan utgiftene til dette dekkes via f. eks. økt treningsavgift.

2. Dugnadsordningen

Klubbens dugnadsordning fungerer slik at man kan «tjene opp poeng» når man stiller på særskilte dugnader i regi av Stavanger Svømmeklubb.

Det er etablert et «poengsystem» hvor klubben registrerer dugnadene utført https://ssk.ivolunteer.com/ og i intern matrise. Kontroll, registrering og oversikt over poengstatus for den enkelte svømmer holdes av leder for dugnadsutvalget hvor avregning av opptjente dugnadspoeng skjer to ganger i året – 1. juli og 1. januar.

3. Retningslinjer for poengopptjening

etningslinjer for hvilke aktiviteter man gis poeng for er gitt i tabell 1 under.

Det gis per i dag kun dugnadspoeng for aktiviteter i regi av SSK.

0 poeng:Levering av matvarer til stevne som f.eks. pølser/pølsebrød, kaker, twist, m.m. Det er en forventning om at svømmere deltar på utvalgte dugnader gjennom året som f.eks. representere klubben på idrettsdagen og hjelpe til på mesterskap, rekruttstevner etc. arrangert av klubben. Denne typen aktivitet gir vanligvis ikke poeng. Frivillige som bidrar på ikke approberte stevner (interne stevner/rekruttstevne).
0,5 poengBidra inntil 5 timer på approberte stevner/mesterskap f.eks. som SSK dommer, kiosk, etc. Foresatte som bidrar på leirer, men ikke er reiseledere, f.eks. med matlaging, kort nattevakt, etc.
1 poengBidra en hel dag/ totalt > 5 timer på approberte stevner/mesterskap Møte i utvalg for utvalgsmedlemmer (øvre grense 7 poeng pr. kalenderår for utvalgsmøter alene)
2 poengInntektsbringende dugnader: En tilsynsvakt > 3 timer Inntektsbringende dugnader: Konsert > 4 timer (Flere poeng gis, avhengig av lengde på økten) Medlem av styret i Norges Svømmeforbund, Rogaland Svømmekrets eller Idrettsrådet i Stavanger.
3,5 poengAktivitet som går over en helg (fredag – søndag) som f.eks. reiseleder på svømmestevne eller helgeleir.
4 poengReiseleder på lengre stevner/mesterskap (typisk onsdag – søndag) Stevneleder (lørdag-søndag). 1 poeng ekstra/mindre per dag ekstra/mindre.
5 poeng:Aktivitet som går over en uke som f.eks. reiseleder på treningsleir som varer mer enn 5 dager (Reiseleder 2 uker = 10 poeng). Leder av Svømmealliansen i Stavanger pr. år.
7 poengStevneleder på 4 dagers mesterskap (LÅMØ, UM, NM). 1 poeng ekstra/mindre per dag ekstra/mindre.
Tabell 1. Opptjening av dugnadspoeng

Utøver <14 som bidrar på approberte stevner/mesterskap tjener opp 50% av en voksen bidragsyter.

Hver familie jobber for å oppnå ett visst antall minimum poeng pr. sesong (antall avhenger av gruppetilhørighet (se tabell 2), og søskenmoderasjon (se avsnitt lenger ned)). Det er medlemmet sitt ansvar å melde seg på til dugnadsoppgaver.

4. Reduksjon i treningsavgift

Treningsavgiften sendes ut i starten av hver sesong (januar og august), og størrelse avhenger av hvilken gruppe man tilhører.

For å få en reduksjon på treningsavgiften påfølgende halvår MÅ utøveren ha opptjent et minimum av poeng i forrige halvår (poengkrav) iht. tabell 2 under. I de tilfeller hvor utøver ikke oppnår poengkravet vil full treningsavgift bli fakturert (ingen reduksjon). Opptjente poeng utover poengkravet vil bli overført til fratrekk på egenandel ifm. reisestevner og/eller treningsleirer påfølgende halvår.

Vårsesongen strekker seg fra 1. januar til 30. juni, og høstsesongen fra 1. juli til 31. desember.

Gruppe                               Poengkrav pr. ½ år 1 poeng = 100 krFull treningsavgiftRedusert treningsavgift
Elite8Kr. 6.300Kr. 5.500
Junior/ Senior8Kr. 5.500Kr. 4.700
Junior Ung Jenter og Gutter8Kr. 5.300Kr. 4.500
Rekrutt Jenter og Gutter 16Kr. 3.500Kr. 2.900
Rekrutt Jenter og Gutter 24Kr. 2.900Kr. 2.500
Rekrutt Jenter og Gutter 34Kr. 2.900Kr. 2.500
Medley Junior/Senior6Kr. 3.500Kr. 2.900
Medley Junior Ung 14Kr. 3.100Kr. 2.700
Medley Junior Ung 24Kr. 2.900Kr. 2.500
Dreamteam0ikke inkludertikke inkludert
Tabell 2. Krav om poengopptjening pr. halvår for fratrekk på treningsavgift påfølgende halvår.

4.1 Søknad om reduksjon i treningsavgift ved manglende dugnadsarbeid

Det er mulig å søke om reduksjon i treningsavgift på grunnlag av manglende dugnadsarbeid på særskilte vilkår. Søknad sendes til daglig leder.

4.2 Reduksjon i treningsavgift for flere barn

Dersom flere søsken beregnes totalt poengsum for å få maks reduksjon i treningsavgift for familien slik:

  • 100% av poeng på høyeste nivå, og
  • 50% av min. poeng på nivåene under

F. eks. dersom en familie har ett barn på «Junior/Senior», en på «Rekrutt 1», og en på «Rekrutt 2», blir familiens poengsum for å få reduksjon i «Treningsavgift»: 8 + 3 (50% av 6) + 2 (50% av 4) = 13.

5. Utmelding – svømmer slutter

Dersom svømmer har opparbeidet seg poeng/penger til reduksjon av treningsavgift og/eller egenandeler, men slutter før uttak, vil disse tilfalle klubbens videre arbeid. Dersom svømmer starter igjen, vil man starte poengopptjening på nytt.

6. Poeng over/under poengkrav og øvre grense

Dersom man har opparbeidet mer poeng enn poengkravet (jf. tabell 2) vil poengene brukes som reduksjon på egenandel ved første påfølgende reisestevne og/eller treningsleir

Dersom man ikke har opparbeidet seg tilstrekkelig poeng iht. poengkrav i tabell 2, overføres poengene til neste halvår.

Det er ikke mulig å få poeng til utbetaling. Hvert poeng har en verdi på 100 kr. Det er satt en øvre grense på inntjening av ekstrapoeng på 50 poeng (5000 kr) per halvår per familie. Dersom to søsken 75 poeng per familie. Dersom tre søsken 90 poeng per familie. Dugnad utover dette vil ikke gi poeng, men et godt bidrag til klubbens dugnadsarbeid.

7. Medlemmer av styret og utvalg

Dersom man er medlem av styret eller utvalg vil man gis 3 poeng. Dette gjelder også for registrerte dommere. Bakgrunnen for dette er at styre / utvalgsmedlemmer / dommere ifølge Norges Idrettsforbund sine lover og regler må være medlem, men selv må betale sin medlemsavgift til klubben. Verdien av 3 poeng tilsvarer medlemsavgiften for styremedlemmet/ utvalgsmedlemmet /dommeren.

Styrearbeid og utvalg krever møtevirksomhet og det vil gis 1 poeng per møte utvalget avholder (inntil 7 poeng pr. år). Da noen utvalg krever mye møtevirksomhet har klubben satt en øvre grense for poengoppnåelse fra styret / utvalg til 10 poeng per år. Medlemmer av styret og utvalg har for øvrig på lik linje med andre medlemmer mulighet til å opptjene poeng utover minimumskrav på andre aktiviteter.

8. Kontaktinformasjon

Eldbjørg Holmaas, leder Dugnadsutvalget

Epost: dugnadsutvalget@stavangersvommeklubb.no

Stavanger 14. oktober 2022